Cele działalności SIP w Gliwicach

 • Integracja środowiska pracodawców budowlanych, podejmowanie działań mających na celu zwiększenie roli organizacji pracodawców w Polsce, a tym samym tworzenia lepszych warunków funkcjonowania rzetelnie pracującym podmiotom gospodarczym
 • Reprezentowanie interesów pracodawców budowlanych wobec władz lokalnych, a poprzez struktury krajowe – wobec władz i instytucji centralnych i regionalnych, w szczególności poprzez:
  • wnioskowanie i opiniowanie projektów ustaw i uchwał dot. szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym rozwiązań budżetowych i polityki inwestycyjnej
  • wpływanie na rozwiązania dot. polityki podatkowej, prawa pracy, prawa budowlanego.
 • Organizowanie współpracy z podobnymi organizacjami pracodawców działających w innych regionach kraju oraz państwach Unii Europejskiej.
 • Stymulowanie postępu technicznego i technologicznego w budownictwie.
 • Działanie na rzecz ujednolicenia ustawodawstwa budowlanego i norm i dostosowania ich do warunków Unii Europejskiej.
 • Podejmowanie stałych kontaktów z organizacjami związków zawodowych celem prowadzenia wspólnej polityki dot. m. in. Ochrony polskiego rynku pracy, poprawy warunków bhp itp.
 • Stała współpraca z izbami Gospodarczymi i związkami pracodawców innych grup zawodowych
 • Prowadzenie bieżącej informacji i szkoleń dot. m. in.:
  • zmian aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą,
  • planów inwestycyjnych w rejonie działania członków Związku
  • jednostek organizujących procesy inwestycyjne (przetargi, zamówienia publiczne)
  • możliwości finansowania inwestycji (banki, fundacje, linie kredytowe, programy finansowania przedsięwzięć).
 • Promowanie osiągnięć członków Związku i tworzenia możliwości wzajemnej współpracy dot. m. in.:
  • wspomagania technologicznego i sprzętowego
  • kooperacji
  • wzajemnego pozyskiwania zleceń

Plan działania SIP na rok 2012

 • Zwiększyć ochronę praw i interesów przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku i kształtowanie poprawnej współpracy pomiędzy członkami z zachowaniem etyki zawodowej;
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w tym stosowania cen rażąco niskich w budownictwie oraz krzewienie świadomosci wspólnoty celów i interesów przedsiebiorstw budowlanych;
 • Nawiązanie współpracy z firmami branżowymi nie zrzeszonymi w Związku;
 • Zdynamizować naszą aktywność w pracach Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, w Forum Budowncitwa Śląskiego, w RIPH oraz w Radzie Gospodarczej przy RIPH;
 • Rozszerzyć współpracę z większą liczbą organizacji zrzeszającyh sektor budowlany celem szerszerj integracji i reprezentatywności;
 • Nawiązanie kontaktów i wspólpracy poprzez swoich reprezentantów z innymi organizacjami o podobnych celach;
 • Wspólpraca z regionalnymi organizacjiami administracji samorządowej oraz przedstawicielstwo zawodowe, gospodarcze w tych organizacjachj;
 • Aktywne działanei w Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowyej inspekcji Pracy celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Organizowanie dla potrzeb swoich członków szkoleń, seminarium, kursów i zebrań tematycznych;
 • Popularyzacja aktualnego ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia działalnosci gospodarczej przez naszych członków oraz ustawodawstwa dotyczącego branży budowlanej;
 • Współpraca ze Szkołami Budowlanymi w sprawie wykształcenia przyszłych pracowników i uaktywnienia szkolnictwa zawodowego;
 • Przygotowanie i przedłożenie wniosków w sprawie odznaczeń państwowych, resortowych i branżowych;
 • Monitorowanie przetargów publicznych, inwestycji i realizacji robót budowlanych, wyciąganie wniosków i sygalizowanie naszych uwag odpowiednim unstytucjom;
 • Zorganizowanie dla członków Związku uroczystych obchodów Dnia Budowlanych z udziałem posłów, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, samorządowców i notabli z Gliwic, Zabrza i okolic, na którym odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi uhonorowani zostaną wyróżniający sie pracownicy, działacze gospodarczy i podmioty gospodarcze za ich szczególne osiągnięcia w rozwoju regionu, ochronie środowiska i wprowadzaniu nowych technologii.