Przejdź do treści

Szanowni Państwo!!!

Nowy Rok jest szczególną okazją do podziękowania Państwu za dotychczasową współpracę, mimo, że rok 2021 był czasem trudnym z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu Zarządu przedstawiam w skrócie najważniejsze działania nowego Zarządu w 2021r.

Naszym głównym celem jest wsparcie firm naszych Członków, tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia biznesu poprzez wskazywanie rozwiązań, regulacji prawnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i centralnym. Dążymy do tego, by w naszym regionie tworzyć klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.

Możemy zadać sobie pytanie, czy mijający rok był dla nas udany pomimo pandemii?

Otóż tak, choć nie w takim stopniu jakbyśmy sobie życzyli.

Udało nam się zorganizować na Politechnice Śląskiej merytoryczne Seminarium regionalne przy współudziale Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
w ramach projektu PARP nt.: „identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie”

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania
i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie w krótkiej
i długoterminowej perspektywie czasowej.

Seminarium było organizowane w ramach projektu Construction Blueprint, który zrzesza 24 partnerów z 12 krajów w tym Związek Zawodowy Budowlani
w Warszawie.

Z naszej strony prelegentami byli panowie: Artur Pollak – Apa Sp. z o.o., Witold Szczeciński – IMPROs.c. , Dorota Bartosz z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, którzy przybliżyli tematy: automatyzacja budynków, efektywność energetyczna i zielone budownictwo.

Uczestniczymy aktywnie w pracach Rady Społecznej Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl. w Zabrzu, która jest organem doradczym Rady Dziekańskiej Wydziału.
W ramach współpracy z Politechniką Śląską mamy możliwość pozyskania studentów na praktyki.

Podpisaliśmy deklarację dalszej współpracy Budownictwa Śląskiego w ramach Forum Budownictwa Śląskiego – aneks do porozumienia. Jej głównym celem stały się zintensyfikowane wspólne działania, wykorzystanie doświadczenia oraz merytorycznego potencjału sygnatariuszy tak by działać efektywnie, by umacniać
i rozwijać regionalne budownictwo. Definiować problemy oraz szybko i skutecznie reagować. Z tego właśnie powodu dotychczasowi członkowie Forum podjęli decyzję o zmianie formuły działania oraz o poszerzeniu szeregów o kolejne organizacje oraz stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze. Dokument został podpisany 13.10.2021r przez: Śląską Izbę Budownictwa, Politechnikę Śląską i Częstochowską, Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach,
Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej, Śl. Okręgową Izbę Architektów RP, Polską Izbę Ekologii, Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Śląską Izbę Pracodawców, Śląską Unię Budowlaną, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku Białej, Katowicach i Częstochowie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Gliwicach i w Zagłębiu Węglowym oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach.

Najważniejsze cele i kierunki działalności Forum to m.in

– uzgadnianie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych

dotyczących obszarów inwestycyjnych, prawa budowlanego, zagospodarowania

przestrzennego, technologii budownictwa;

– współdziałanie z władzami państwowymi i samorządem terytorialnym;

– tworzenie warunków do wprowadzania oczekiwanych zmian zmierzających do

poprawy stanu ilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego kadr;

– wspieranie działalności sygnatariuszy Forum poprzez działalność informacyjną;

– organizowanie wspólnych konferencji, seminarium i uroczystości.

W ramach współpracy ze Śląską Izbą Budownictwa i Izbą Inżynierów braliśmy udział
w XXIII Gali Budownictwa organizowanej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
19.11.2021r.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych, regionalnych odznak i medali.

Na nasz wniosek zostali uhonorowani złotą odznaką im. Króla Kazimierza Wielkiego Prezydent Śl. Izby Budownictwa Mariusz Czyszek oraz Wiceprezes KSSE, Prezes Podstrefy Gliwice Jacek Bialik oraz wręczono na ręce Prezesa Tomasza Zjawionego odznakę Króla Kazimierza Wielkiego dla Regionalnej Izby Gospodarczej.

Prezes naszej Izby Tomasz Golis otrzymał złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
w kategorii osoba wspierająca rozwój gospodarki rynkowej i edukująca na potrzeby firm.

Braliśmy również udział w uroczystej XXVII Gali RIPH w Gliwicach podczas której panowie Artur Pollak i Tomasz Golis zostali uhonorowani złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Prezes Tomasz Golis, który jest Członkiem Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Warszawie i Przewodniczącym Rady BHP w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, uczestniczył w wypracowaniu programu działania PIP na 2022r. Uwzględnia on trzy główne aspekty działalności gospodarczej dla przedsiębiorców tj. legalność zatrudnienia, prawo pracy oraz przepisy bhp.
Temat programu jest bardzo istotny, gdyż od nowego roku następują znaczące zmiany w zakresie kontroli i działalności prowadzonej przez Inspekcję Pracy w przedsiębiorstwach. PIP będzie posiadała więcej uprawnień.

Pan Tomasz Golis będący kierownikiem i prowadzącym przy Izbie Ośrodek Szkoleniowy BHP i PPOŹ poszerzył ofertę oferowaną przez Ośrodek o wszystkie uprawnienia budowlane, energetyczne, gazowe i elektryczne.

Izba prowadzi szeroką współpracę ze Szkołą Budowlaną w Gliwicach, która oferuje nam możliwość pozyskania uczniów na praktyki.

W ramach współpracy z największymi w Polsce Agencjami Zatrudnienia mamy też możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników.
W każdym roku nasza Izba stara się podnosić jakość i rozszerzać zakres usług.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych działań, a także polecenia działalność ŚIP firmom współpracującym z Państwem.

Przed nami rok wielu wydarzeń i pracy.

Czekamy na dalszą efektywną współpracę.

Bądźcie Państwo razem z nami.

Tomasz Golis

Prezes Śląskiej Izby Pracodawców