Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach będąca następcą prawnym Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach działa już od 18.11.1993r – wpis do rejestru 12.01.1994r
Zmiana nazwy nastąpiła w 2013r. Jesteśmy organizacją pozarządową.
Organizacja została powołana do wzmocnienia pozycji prywatnych pracodawców.

Jesteśmy organizacją liczącą się w strukturach budowlanych. Jako stowarzyszenie mamy możliwość wpływania na politykę gospodarczą regionu.
Na co dzień aktywnie współpracujemy z RIPH, KBiN oraz Forum Budownictwa Śląskiego

W celu pogłębienia współpracy i integracji środowisk gospodarczych regionu gliwickiego byliśmy jednym z inicjatorów powołania Rady Gospodarczej przy RIPH oraz utworzyliśmy w 2008r Forum Budownictwa Śląskiego, gdzie sygnatariuszami razem z nami są Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Izba Budownictwa w Katowicach, PIPH Budownictwa O/Śląsk oraz Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie i Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
Wspólnie działamy na rzecz wypracowania stanowisk i opinii dla przygotowania i realizacji strategii rozwoju regionu oraz wymianę doświadczeń i podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności firm działających na naszym terenie.

Ściśle współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach. Nasz Członek Zarządu
p. Tomasz Golis reprezentuje nas w nowej kadencji na lata 2014 – 2017 w składzie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, która inicjuje wspólne działania na rzecz ochrony pracy w budownictwie, przyczyniające się do promowania
i popularyzacji bezpiecznych warunków pracy, zmierzających do ograniczenia wypadkowości w sektorze budowlanych.