Posiedzenie obejmowało omówienie spraw dotyczących członków Związku.
Z uwagi na nie wywiązywanie się obowiązków statutowych – zaleganie z opłacaniem składek członkoskich podjęto uchwałę o wykreśleniu firm MATBUD i MAL-Drew

Na wniosek p. E. Dzieciołowskiego o rezygnacji z pełnienie przez niego funkcji członka Zazrądu zebrani podjęli uchwałę o zwolnieniu go z pełnienia tej furmkcji.

Uzupełniono skład Zarządu o pana Tomasza Golisa z firmy LOGIS bhp i powołano go na członka Zarządu. nowo powołany członek będzie podlegał wyborowi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Na wnioski firm będących w trudnej sytuacji finansowej zawieszopno na pół roku członkostwo w Związku firmom:
1. Boszko-Kozubski
2. Budmeg
3. Sagapol
4. Robud
5. ZUR

Na wniosek o rezygnacji z przynalezności do Związku p. Zagórowskiego z firmy Art-Ceramika wykreślono firmę z członkostwa w Zwiazku.