Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach!!!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach. Posiedzenie odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 r. o godz.:

 Godz. 13:00 (I termin)

Godz. 13:30 (II termin)

Posiedzenie odbędzie  się w siedzibie SM ŚRÓDMIEŚCIE w Gliwicach ul. Jasnogórska 9 Sala Konferencyjna I piętro.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Śląskiej Izby Pracodawców.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
 3. Prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków + lista obecności.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 9. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Izby za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 13. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2017.
 14. Udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Izby.
 15. Przedstawienie planu działania i kierunków rozwoju Izby na rok 2018.
 16. Dyskusja w tym sformułowanie wytycznych do realizacji planu działania na 2018 r.
 17. Przyjęciu planu działania i kierunków rozwoju na 2018 r.
 18. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – przedstawienie regulaminu wyborów, zgłoszenie kandydatów, karty do głosowania i ogłoszenie wyników.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Przyjęcie zaproponowanych uchwał i wniosków.
 21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Z racji rangi spotkania zapraszamy wszystkich członków.

Celem realizacji prawa Członków Śląskiej Izby Pracodawców do zapoznania się z materiałami tj. rocznym sprawozdaniem z działalności Izby łącznie ze sprawozdaniami finansowymi oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone one zostaną w siedzibie biura Izby od dnia 01.06.2018 r.  w godz. 10:00 – 14:00.

 

Załączniki:

1. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

2. Porządek Obrad

3. Regulamin