SZANOWNI CZŁONKOWIE ŚLĄSKIEJ IZBY PRACODAWCÓW W GLIWICACH !!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY PRACODAWCÓW W GLIWICACH, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 CZERWCA 2016 r. (wtorek) O GODZ.:
13:00 – I TERMIN
13:15 – II TERMIN
POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE SM ŚRÓDMIEŚCIE W GLIWICACH UL. JASNOGÓRSKA 9 SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1.      Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Śląskiej Izby Pracodawców

2.      Prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

3.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza

4.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.      Protokół Komisji Skrutacyjnej + lista obecności

7.      Wybór Komisji Statutowej Uchwał i Wniosków

8.      Protokół Komisji Statutowej Uchwał i Wniosków

9.      Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od stycznia 2015r do końca grudnia 2015r

10.   Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2015r do dnia 31.12.2015r

11.   Dyskusja nad sprawozdaniami

12.   Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

13.   Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015

14.   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

15.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Izby za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015

16.   Udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Izby

17.   Przedstawienie planu działania i kierunków rozwoju Izby na rok 2016

18.   Dyskusja w tym sformułowanie wytycznych do realizacji planu działania na 2016r

19.   Przyjęciu planu działania i kierunków rozwoju na 2016r

20.   Wybory uzupełniające skład Zarządu Izby – zgłoszenie kandydatów, przedstawienie regulaminu wyborów, ogłoszenie wyników wyborów

21.   Poszerzeniu składu Zarządu o nowego członka

22.   Zmiany statutowe

23.   Wolne wnioski i dyskusja

24.   Przyjęcie uchwał i wniosków

25.   Zakończenie Walnego  Zgromadzenia

Z racji rangi spotkania prosimy o przybycie wszystkich członków.

Celem realizacji prawa Członków Śląskiej Izby Pracodawców do zapoznania się z materiałami tj. rocznym sprawozdaniem z działalności Izby łącznie ze sprawozdaniami finansowymi oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone one zostaną w siedzibie biura Izby od dnia 05.06.2016r w godz. 10:00 – 14:00