Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach na zasadzie postanowień § 13 ust 3 Statutu Izby zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.
Posiedzenie odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godzinie:
14:00 – I termin
14:30 – II termin, w siedzibie SM ŚRÓDMIEŚCIE ul. Jasnogórska 9 w Gliwicach – Sala Konferencyjna I piętro

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku Walne za 2014r porządek obrad

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie obecności na posiedzeniu.

W razie niemożliwości osobistego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia prosimy o przesłanie stosowanego pełnomocnictwa dla osoby, która będzie reprezentowała i podejmowała uchwały oraz głosowała w imieniu udzielającego pełnomocnictwo – wzór w załączeniu Pełnomocnictwo.

Serdecznie zapraszamy.

TREŚCI UCHWAŁ:

 1. Walne za 2014rSprawozdanie z działalności
 2. Uchwała nr 1 rozliczenie wyniku finnasowego.2014
 3. Uchwała nr 2 zatwierdzenie sprawozdania finasowego.2014
 4. Uchwała nr 3 oraz protokół zatwiedzenie sprawozdania i finansów.2014
 5. Uchwała nr 4a absolutorium dl A. Falikowskiego
 6. Uchwała nr 4b absolutorium da Z. Majchrzyk
 7. Uchwała nr 4c absolutorium dla T. Golisa
 8. Uchwała nr 4d absolutorium dla J. Krajewski
 9. Uchwała nr 4e absolutorium dla D. Masłowski
 10. Uchwała nr 4f absolutorium dla S. Kolanus
 11. Uchwała nr 4g absolutorium dla M, Kowalczyka
 12. Uchwała nr 5.plan działania 2015
 13. Uchwała nr 6 wykreslenie z Zarządu M. Kowalczyka
 14. Uchwała nr 7 zmiany stautowe
 15. Plan działania na 2015r