Zarząd Związku pracodawców Budowncitwa w Gliwicach zwołuje w dniu 27.03.2013r o godz. 14.00 ( I termin) i 14.30 (II termin) walne zgromadzenie Członków. Zebranie odbędzie się w Restauracji Gościnna przy ul. Rybnickiej 157 w Gliwicach

Porządek obrad

1. otwarcie
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Sattutowej i Wniosków
6. Wybór Komisji Wyborczej
7. Złożenie sprawozdania ustępującego Zarządu za okres od stycznia 2012r do końca grudnia 2012r
8. złożenia spprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalnosci za okres psrawozdawczy tj. od 01.01.2012 do 31.12.2012 – protokół
9. dyskusja nad sprawozdaniami
10. udzielenie absolutorium dla Zarządu – uchwała nr 1
11. zmiany statutowe i regulaminu Zarządu
12. uchwała nr 2 dotycząca zmian statutowych i regulaminu zarządu
13. uchwała nr 3 dotycząca pokrycia strat
14. przedstawienie regulaminu wyborów
15. zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa Związku
16. ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Związku
17. zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
18. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
19. ogłoszenie wyników wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
20. przedstawienie planu działania Związku na 2013r
21. dyskusja w tym sformułowanie wytycznych do realizacji planu działania na 2013r
22. uchwała nr 4 o przyjęciu planu działania na 2013r
23. uchwała nr 5 o wysokosci składki członkowskiej i wpisowego do Związku
24. wolne wnioski i dyskusja
25. przyjęcie uchwał i wniosków
26. zakonczenie Walnego Zgromadzenia