Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach zwołuje w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 (I termin), 15.30 (II termin) Walne Zgromadzenie Członków

Zebranie odbędzie się w siedzibie SM ŚRÓDMIEŚCIE ul. Jasnogórska 9 Sala Konferencyjna I piętro

Jest to Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze

Z racji rangi spotkania prosimy o przybycie wszystkich członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
 5. Wybór Komisji Statutowej i Wniosków
 6. Złożenie sprawozdania Zarządu za okres od stycznia 2013r do końca grudnia 2013r
 7. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy
  tj. od 01.01.2013 do dnia 31.12.2013r – protokół
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Uchwała  nr 1 dotycząca rozliczenia wyniku finansowego za 2013r
 10. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r
 11. Udzielenie absolutorium dla Zarządu – uchwała nr 3
 12. Przedstawienie planu działania Izby na rok 2014
 13. Dyskusja w tym sformułowanie wytycznych do realizacji planu działania na 2014r
 14. Uchwała nr 4 o przyjęciu planu działania na 2014r
 15. Uchwała nr 5 o wysokości wpisowego i składek członkowskich
 16. Uchwała nr 6 o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 17. Przedstawienie regulaminu wyborów uzupełniających do Zarządu
 18. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu
 19. Wybory uzupełniające do Zarządu
 20. Ogłoszenie wyników wyborów
 21. Wolne wnioski i dyskusja
 22. Przyjęcie Uchwał  i wniosków
 23. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

W imieniu Zarządu, serdecznie zapraszamy.