Przejdź do treści

Szanowni Członkowie!

Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Zarządem ZDM Gliwice dotyczących wypracowania uproszczeń dla Inwestorów.

Otwieramy furtkę do współpracy. Uwagi będą rozpatrzone na oficjalnym spotkaniu z Zarządem ZDM w Gliwicach.

Tematy które chcielibyśmy poruszyć to:

  1. Długi czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia do drogi publicznej i bardzo długi czas oczekiwania na warunki określające wykonanie drogi,
  2. Po opracowaniu projektu długi czas oczekiwania na uzgodnienie,
  3. Dla wykorzystania działki miejskiej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę, Inwestor musi uzyskać umowę użyczenia lub zgodę na służebność ( długi czas oczekiwania). Kolejno musi uzyskać dla tej samej działki odpłatną zgodę na wykonanie uzbrojenia oraz uzyskać warunki wykonania drogi, opracować i uzgodnić jej projekt. Opracować projekt włączenia do drogi publicznej oraz go uzgodnić. Opracować projekt zajęcia pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu. Uzgodnić projekt i uzyskać zatwierdzenie. dodatkowo w przypadku włączenia się do drogi wojewódzkiej muszą być uzyskane uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim i Komendą Policji.
  4. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego lub chodnika, wymagane jest opracowanie projektu, uzgodnienie i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogi. Dziwna jest praktyka, gdy o zajęcie pasa drogi lub chodnika występuje dwóch wykonawców w tym samym czasie np. dla ułożenia kabla i ustawienia rusztowania, wtedy musi być wykonana jedna praca i odebrana, następnie jest wydawana druga zgoda.
  5. Wydawane są odmowy na wejście w teren drogi publicznej bo asfalt będzie pocięty lub różnokolorowy.
  6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nawet dla koparki, zwyżki itp.
  7. Przewlekłość postępowań i nieterminowość.
  8. Rozpoczęte inwestycje drogowe dotyczące terenów mieszkaniowych jeszcze w 2016r zostały zawieszone, bez terminu ich kontynuacji.
  9. Brak równowagi w podziale kosztów na budowanie dróg umożliwiających włączanie nowych terenów do dróg publicznych. Wszystkie koszty łącznie z gwarancjami, rękojmiami i odszkodowaniami są przerzucane na Inwestora. Całość wydatków ponosi Inwestor, który podpisuje porozumienie, bez możliwości negocjacji lub jakichkolwiek ustępstw ze strony zarządcy, jednocześnie zobowiązując się, że całość inwestycji przekaże nieodpłatnie Miastu.
  10. Brak planów inwestycyjnych zgodnych z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, brak koordynacji związanych z budową dróg i infrastrukturą sieci mediów przez PWIK Gliwice, PU, Tauron, PEC, PGNIG. Żadna z tych instytucji nie zna planów inwestycyjnych pozostałych. Koordynacja pozostaje po stronie Inwestora.

Proszę o dopisanie sowich uwag celem przedstawienia ich na spotkaniu z Zarządem ZDM Gliwice.

W imieniu Prezesa Tomasza Golisa

E. Ładowska-Paul